IN ir JAN

Sąvokos IN ir JAN vis dažniau mirga mūsų žurnalų puslapiuose, jomis operuojant aptariami energetiniai reiškiniai, žmogaus sveikata, mitybos aspektai. Rytų filosofija moko, kad nuo IN ir JAN balanso priklauso žmogaus harmonija bei sveikata. Vakariečiui šios sąvokos dažnai nesuprantamos, nors jomis galima praktiškai paaiškinti vos ne kiekvieną gamtos ar energetinį reiškinį. Mes gyvename dualistiniame pasaulyje, kuriame kiekvienas reiškinys ar savybė turi savo priešybę, tik taip pasireiškia viskas, kas egzistuoja.

Rytų filosofijos klasika Dao ženklą piešia kaip dviejų priešybių – IN ir JAN vienybę. Pats žodis Dao (kartais verčiamas į lietuvių kalbą kaip Tao) reiškia, kad pasaulyje egzistuoja neišmatuojama jėga, kuri kuria, generuoja ir palaiko gyvybę. Kadangi nėra žinoma, kaip ją vadinti, ji vadinama Dao. Tai yra kelias, judesys, nes be judesio nėra gyvybės.

Dao – tai visų daiktų, reiškinių vienybė, Visatos egzistavimo būdas. IN ir JAN – tai simbolinis atvaizdavimas visuotinio proceso, kuris parodo mums nuolat besikeičiančią realybę.

Dao ženklas taip pat rodo, kad kiekviena priešybė gali virsti kita, nes In (juoda spalva), turi savyje Jan pradą, kas pavaizduota kaip baltas taškelis juodame pusapskritimyje, ir atvirkščiai. Bet koks reiškinys negali egzistuoti materialioje formoje, jei nėra išreikštas kaip dvi priešingos jėgos. Net tokia filosofinė kategorija kaip gėris turi savo antipodą – tai blogis. Filosofija moko, kad be blogio neegzistuotų ir gėris. Dao mus moko, kad neegzistuoja priežastis ir pasekmė, beprasmiška ginčytis, kas yra pirminis – kiaušinis ar višta, gamtoje tiesiog vyksta nepabaigiamas permainų ciklas. IN ir JAN koncepcija sunkiai suvokiama vakarietiško mąstymo žmogui, nes ji neapibrėžia, nefiksuoja jokio reiškinio labai konkrečiai – „arba-arba“, šių sąvokų parinkimas, priskyrimas kokiam nors konkrečiam reiškiniui priklauso nuo stebėtojo, nuo kokio nors konkretaus atskaitos taško.

Rytų filosofija teigia, kad JAN sąvokai priskiriama šios savybės – šviesa, šiluma, išsiplėtimas, aktyvumas. IN sąvokai – tamsa, šaltis, suspaudimas, ramybė.

Bendrąja prasme galime teigti, kad dualizmas ir IN bei JAN sąvokos turi daug bendro, dualizmas parodo IN ir JAN sąvokų prasmę. Šviesa dualinėje formoje išreiškiama kaip diena ir naktis, žmonija – vyras ir moteris, materialus atomas – energija ir dalelės. Viso materialaus pasaulio mastu bet kuri energija yra JAN, o materija – IN. Energija JAN sugeba keisti ir transformuoti materiją IN. Tuo būdu Visatos Kūrėjas ir jo skleidžiamos mums vibracijos yra JAN, o Žemė yra kūrinys, visa žmonija yra tarsi moteriška – dangus apvaisina Žemę. Kartu ir visas materialus maistas yra tiktai IN. Tačiau jeigu tame IN-yje vėl ieškosime dualizmo, tai vėlgi galime rasti JAN ir IN puses, bet tai bus JAN IN-yje. Maistas taip pat turi savyje kai kurias subtiliąsias energijas, ypač augalinis, šios energijos ir apsprendžia maisto JAN energiją. Kadangi kiekvienas materialų reiškinį galima apibūdinti šiomis IN bei JAN sąvokomis, tai kad būtų paprasčiau, mes panagrinėkime paprastą termometrą.

Šiluma priskiriama JAN kategorijai, o šaltis – IN. Tuo būdu termometro stulpelis virš nulio rodys, kad turime reikalą su JAN sąvoka, o žemiau nulio – IN. Bet jei termometro stulpelį padalinsime ir nagrinėsime tik jo dalį žemiau nulio, tai minus penki bus JAN, o minus dvidešimt – IN. Jei nagrinėsime sistemą Saulė – Žemė, tai Saulė bus JAN, o Žemė – IN. Sistemoje Žemė – Mėnulis, Žemė bus JAN, o Mėnulis – IN. Šiais pavyzdžiais norėjau parodyti, kad visos sąvokos ir reiškiniai yra sąlyginiai ir sąvokos IN bei JAN galioja bet kuriai apibrėžtai sistemai, bet kitos sistemos požiūriu jos gali keistis.

Fizikos ir chemijos pasaulyje priimta, kad sąvokos protonas, šiluma, šarminė terpė priskiriamos JAN, o elektronas, šaltis, rūgštinė terpė priskiriama IN. Gamtoje vyrauja tie patys fizikos bei chemijos dėsniai, todėl sakome, kad gamtoje harmonija vyrauja tada, kai dieną keičia naktis, vasarą ruduo ir žiema. Kiekvienas reiškinys bus pusiausvyroje, jeigu jis bus subalansuotas IN ir JAN požiūriu. Atominės reakcijos ir sprogimai ir vyksta tada, kai pažeidžiama atomo IN ir JAN jėgų pusiausvyra.

Kinų filosofija ir medicina teigia, kad visos visatos prasme JAN energija yra išsiplėtimas, todėl vaizduojama ištisine linija, o IN energija – susitraukimas, todėl vaizduojama pertrauktu brūkšniu. Materialus pasaulis IN pasaulis gali atsirasti tik tada, kai įvyksta tarsi energijos suspaudimas. Gal todėl ir laikomasi tos nuomonės, kad mes gyvename „tankiame“, suspaustame materialiame pasaulyje, o subtiliosios energijos yra tarsi kito lygmens ir jos praeina pro negyvą prietaisų pasaulį, per jų atomus, nepalikdamos jokios apčiuopiamos, pamatuojamos žymės. Tik subtiliųjų lygmenų turintys kūnai (augalai, žmogus, tam tikra prasme ir mineralai) gali pajausti, įvertinti savo turimais subtiliaisiais lygmenimis, jų energijų dėka to neapčiuopiamo pasaulio reiškinius. Prietaisai to niekada nepadarys, tai būtų nelogiška.

Žmogus bus sveikas kūnu ir dvasia, jeigu jame bus IN ir JAN energijų balansas.Tai yra labai sudėtingas dalykas, nes balansas bei harmonija turi būti visuose žmogaus lygmenyse: fiziologiniuose procesuose, psichikoje, subtiliosiose energijose. Kaip pavyzdį paimkime kad ir kraujo rūgštingumą. Jei kraujo pH reikšmė nors kiek nukrypsta nuo normos, žmogaus gyvybei kyla pavojus, arba jei žmogui optimali 37,6°C tempetatūra kyla ar krinta. Viskas turi būti harmoninga ir stabilu. Senovės Rytuose ypač didelis dėmesys buvo skiriamas IN ir JAN energijų tėkmei energetiniuose kanaluose. Manoma, kad žmogus sveikas tada, kai IN ir JAN harmonija yra energetiniuose kanaluose. JAN energijos kanalai prasideda kojų ir rankų pirštų galuose ir energijos tėkmė yra nukreipta į žmogaus kūno vidų. Todėl žmogaus energetinių kanalų atžvilgiu JAN energija yra įcentrinė. IN energijos kanalai baigiasi žmogaus rankų ir kojų pirštų galuose, energija tarsi teka iš kūno į išorę, todėl ši IN energija vadinama išcentrine. Įkvėpimo metu energija tarsi srūva į mūsų kūną JAN kanalais, mes plečiamės, įkvėpdami Kūrėjo ir jo kūrinių mintis ir energijas. Iškvėpimo metu, tai yra IN fazėje, energija ir pasąmonėje esančios mūsų mintys srūva iš mūsų, mes energetetiškai susitraukiame, o Visata plečiasi. Taip vyksta nuolatinis Dao pulsavimas. Amžinybės pulsavimą mes jaučiame savo kūne – tai mūsų pulsas, tai dieviškųjų mūsų energijų ir materialumo ryšys. Tai mūsų idėja ir mūsų kūnas. Todėl pulsas gali apie žmogų papasakoti viską. Kinų filosofija moko, kad kanaluose tekanti energija Či turi kelis lygmenis, kurie atsako tiek už fizinius procesus, emocinius, tiek dvasinius, t.y. savęs suvokimą, realizavimą gyvenime ir kt. Psichologinėje, emocijų plotmėje, šie veiksmai, išgyvenimai, kurie plečia žmogaus sąmonę ir suvokimą, padeda pajausti vienovę su pasauliu, ramybę ir meilę viskam, kas gyva, yra JAN.

Subalansuoti savo energijų tėkmę energetiniuose kanaluose žmogus gali naudodamasis įvairiomis priemonėmis: žolių, refleksoterapijos, specialių kiniškų masažų ar gimnastikos būdu. Mūsų pojūčiai mums duoti neveltui: kvėpavimo būdas, spalvos, uoslė, valgymas, kūno padėtis, mūsų vyraujančios emocijos tarsi užprogramuoja mūsų energijos kompiuterį, t.y. energetinius kanalus, dirbti JAN arba IN režimu. Deja, šiuolaikinis žmogus taip gyvena, kad jo energetinis kompiuteris dirba beveik vien IN režimu. Čia slypi visų ligų priežastys. Svarbiausia, mes neteisingai mąstome, dirbame, gyvename ir vertiname įvairius reiškinius. Gyvenimo džiaugsmas, džiaugsmas be priežasties, kai mylime kiekvieną žolę, slieką, šunį ir kiekvieną sutiktą žmogų – yra JAN būsena. Šioje būsenoje traukiasi visos ligos. Deja, mes dažnai painiojame atleidimą protu su atleidimu širdimi. Jei mes pamatę mus kažkada smarkiai įžeidusį žmogų nudžiungame lygiai tiek pat, kiek sutikę savo mylimą vaiką ar anūką, tik tada yra įvykęs tas tikrasis atleidimas, apie kurį kalba Biblija. JAN būsenoje neteisiama, nėra jokios hierarchijos. Aplamai, kiekvieno energetinio kanalo maksimalaus aktyvumo laiku vyrauja specifinė psichologinė būsena. Aktyvių IN kanalų darbo metu mes dirbame fizinį ar protinį darbą. Pasyviosios IN fazės metu ilsimės, atgailaujame, miegame. Vyraujant JAN kanalams, (aktyviems ir pasyviems) tiesiog dirbame, kas širdžiai miela, džiaugiamės ir svajojame. Tuo metu visai kitokia tampa krūtinės ląstos padėtis, kvėpavimas, judesiai, spalvų matymas ir jutiminis pasaulio suvokimas. Šiuolaikinis žmogus dažnai tiesiog nebegali dėl savo civilizacijos iškreipto mąstymo būti spontaniškoje JAN būsenoje, todėl šiuo atveju galimas variantas „iš kito galo“, t.y. jei žmogus mechaniškai atliks kvėpavimo pratimus, judesius, būdingus JAN fazei, klausysis JAN muzikos (tiek meditacinė, tiek šiuolaikinė įvairių stilių muzika yra IN, tik viena pasyvios fazės, kita aktyvios), tai sugebės įeiti į JAN fazę, harmonizuos savo energetinių kanalų veiklą, netgi pakeis savo mąstymą ir pasaulio suvokimą: viskas aplinkui pražys nuostabiomis neregėtomis spalvomis ir nebejaudins buities nesklandumai. JAN būsenoje žmogus pajaučia gyvenimo grožį ir jaučiasi vienovėje tiek su žmonėmis, tiek su gamta.

Žmogaus psichologija ir mąstymas, tas sociumas, kuriame jis gyvena, yra kertiniai akmenys jo IN ir JAN energijų harmonijai, o kartu sveikatai bei pilnaverčiam gyvenimui. Įvairių būdų ir metodų, kaip subalansuoti save , savo kūno enegijų tėkmę, egzistuoja daugybė, tik reikia savimi užsiimti ir suprasti, kas yra žmogus, pajausti savo kūną. Reikia pajausti save, savo norus, emocijas, užsibrėžti tikslus, kurie būtų ne vien materialaus pasaulio daiktų kaupimas, bet tarsi savęs ugdymas. Kartais tereikia mesti rūpesčius į šalį ir vienam pabūti gamtoje, pažiūrėti į žvaigždėtą dangų, pasiklausyti upelio čiurlenimo ar paukščių čiulbėjimo, nes tai ir yra gražiausi Jan garsai. Kas turi laiko ir noro, gali lankyti įvairias rytietiškas gimnastikas, ypač ci gun ar tai či, nes jos harmonizuoja energetinių kanalų veiklą specialiai parinktų judesių pagalba. Harmonija su savimi, savo vidumi ir su išoriniu pasauliu – tai mūsų sveikatos ir laimės esmė.

LSMU VA prof. Dalia Sekmokienė